<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11938511\x26blogName\x3dVjay\x27s+club\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vjockey.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vjockey.blogspot.com/\x26vt\x3d2063663167565333136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vjay's club

Friday, June 23, 2006

Το Πουλάκι


seeing is believing!

Birdy Nam Nam - Absesses

Περισσότερα, εδώ. Σχετικά με τεχνικές, εξοπλισμό κλπ., εδώ.

4 Comments:

Anonymous nikoxy said...

Εκπληκτικό βίντεο και καταπληκτικοί ντι τζει

11:26 AM  
Blogger spyros said...

Πράγματι! Ένα από τα (πολλά) καλά της "ευρωπαϊκής γιορτής της μουσικής" στην Αθήνα, είναι ότι φέρνει πολύ κόσμο σε επαφή με καλλιτέχνες σαν αυτούς τους δεξιοτέχνες του cut'n'paste. Κρίμα που δεν κατάφερα να τους δω live.

1:27 PM  
Anonymous Elpiniki said...

OMG! Einai PERFECT! Me oli ti simasia tis leksews! Kai tha pw ftou sas pou den pigate na tous deite! :P erxontai tetoia diamantia stin Athina ki eseis den pate? Dustuxws den paizoun sto UK kai skeftomai, vre mipws na paw Japan? Ti skata ta mathaina ta giapwnezika, na i eukairia na kanw practise. Mwre paw kia NY kanena provlima! Ta eisitiria, poios tha mou ta plirwsei...?
Na, kati tetoia vazeis sto blog sou kai to exw monimws sto bookmarks bar :)

1:39 PM  
Blogger spyros said...

na sai kala re elpiniki!

6:21 PM  

Post a Comment

<< Home