<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11938511\x26blogName\x3dVjay\x27s+club\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://vjockey.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vjockey.blogspot.com/\x26vt\x3d2063663167565333136', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vjay's club

Monday, May 16, 2005

Ομφαλοσκοπία*

*(η){χωρ. πληθ.}
1. η προσπάθεια να φθάσει κανείς σε έκσταση με τη συγκέντρωση τής προσοχής του στον ομφαλό του
2. η μοιρολατρία, η αδράνεια
Επίσης γενετική ανωμαλία -λόγω υπερέκκρισης αχαρτογράφητης ορμόνης- σε λογής-λογής καλλιτέχνες που τους οδηγεί συνήθως σε αδιέξοδα.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home